. اگر دوست داشتید به این سوال پاسخ دهید.

آیا دو چهره متفاوت داشتن در زندگی خوب است یا نه؟

یا بهتر بگم، اینکه آیا درون و برون من سوای از هم دیگر باشد بهتر است یا بهتر است است در راستای هم دیگر باشند؟با کدام یک از این دو حالت می توان طوری زندگی کرد که از زندگی خود رضایت کامل را داشت؟ در این پرسش ما با زمان کاری نداریم یعنی در هر لحضه از زندگی خودمان چه در گذشته باشد چه در حال  و آینده.

و اینکه اگر جواب مثبت است چه تاثیراتی می تواند در روح و روان ما بگذارد و بالعکس