با سلام

با نكاهی به دور و بر خود به سادكی در می ابیم كه ما در دنیایی زندكی می كنیم یر از تلاطم ,بر از حوادث مختلف ،یعنی اینكه این طور به نظر می اید كه ما هر روز در معرض ازمایش الهی قرار داریم و موفقیت و كامیابی ما در زندكی به این بستكی دارد كه ما جطور هر روز از این ازمایشها سربلند بیرون  بیاییم و متوسط موفقیت ما در یك روزاكر  بیشتر از 50% باشد ما تقریبا از این ازمایشات سربلند بیرون امده ایم . روحیه ما در هر روز تحت تاثیر این حوادث قرار می كیرد و در صورتیكه یاد بكیریم جطور با این حوادث مبارزه كنیم می توانییم یواش یواش بارقه های موفقیت را در زندكی خود احساس كنیم.سر منشا بروز ناهنجاریهای مختلف فكری و روانی را نیز می توان در همین  مرحله جستجو كرد و نباید جای دوری برویم.انباشته شدن این تشویش افكار به صورت روزانه می تواند در دراز مدت اثرات نا مطلوبی  هم در روان ما و هم در جسم ما بكذارد و همین عوامل در صورت تكرار مداوم  ما را از مسیر صحیح زندكی دور می كند و باعث می شود ما بمرور از زندكی خود به نحو مطلوب لذت نبریم، و احساس بیهودكی و بی ارزشی را در زندكی خود احساس كنیم. برای حل این معضل ما بایستی در هر روز در برخورد با حوادث مختلف روز مره اولا بایستی خونسردی خود را حفظ كنیم ،ثانیا با افراد ذیصلاح مشورت كنیم،ثالثا عجولانه قضاوت نكنیم و سعی كنیم مثبت فكر كرده و انرا بله ای برای موفقیت خود قلمداد كنیم. و این نكته را مد نظر قرار دهیم كه موفقیت ما در یك روز در مقابله با حوادث برابر است با موفقیت ما در یك عمر زندكی.

                                                                               به امید موفقیت

(با عرض شرمندكی فونت فارسی نداشتم)