قسمت دهم

تلاش کنیم

-همانگونه باشیم که میگوییم

-همانگونه رفتار کنیم که از دیگران انتظار داریم.

-تلاش کنیم آنگونه رفتار کنیم که گرفتار عذاب وجدان نشویم.

-تلاش کنیم که راستگویی و صداقت عادت ما شود.

-تلاش کنیم همیشه دنبال یاد گیری باشیم.

-تلاش کنیم با پیدا کردن دوستان جدید،دوستان قدیمی را هم حفظ کنیم.

-تلاش کنیم برای خوب کار کردن خوب هم استراحت کنیم.

-تلاش کنیم همیشه برای اطرافیانمان جذاب باشیم.

-تلاش کنیم اگر از کسی رنجیده ایم،با خود او صحبت کنیم،نه پشت سر او

-تلاش کنیم وقتی به موفقیتی می رسیم ،آنهایی که در این راه به ما کمک کرده اند را فراموش نکنیم.

-تلاش کنیم تا عهدی شکسته نشودو اگر هم می شکند،ما شکننده آن نباشیم.

- تلاش کنیم تا باور کنیم دیگران وظیفه ای در قبال ما ندارندو عامل سعادت یا شقاوت هر کس دست خود اوست.

-تلاش کنیم قدردان لطف دیگران باشیم و با رفتار و گفتارمان آنها را از محبت پشیمان نکنیم.

-تلاش کنیم به هر چیز آنقدر بها بدهیم که استحقاقش را دارد.

-تلاش کنیم دنیا را با زیباییهایش ببینیم.

                                                                  با تشکر، دکتر احمدی کلته