موفقیت در زندگی زنا شویی یکی از مهمترین موفقیت ها در زندگی است ،ممکن است بعضی ها با این بعد از موفقیت اهمیت زیادی قائل شوند و جنبه های دیگر را نادیده بگیرند و لی همانطور که عرض شد این بعد فقط یکی از جنبه های موفقیت  به حساب می آید.نمی توان گفت که افرادی که ازدواج نمی کنند آدمهای موفقی نیستند،ممکن است دیدگاههای افراد با همدیگر خیلی فرق داشته باشد، اصل این است که ما از زندگی کنونی خودمان کاملا رضایت داشته باشیم و هیچ گله کی نداشته باشیم در این صورت می توانیم بگوییم آدم موفقی هستیم ،آدمی یک حسی در زندگی خود دارد و ملاکهایی که آن را موفقیت به حساب می آورد ،این دیدگاه در خیلی از جهات مشترک است و ممکن است تفاوت کمی با همدیگر داشته باشند.در زندگی زناشویی ما باید موفقیت را هر روز باید برای خودمان تعریف بکنیم و بایستی حس دوست داشتن را ابراز کنیم مانند گیاهی که هر روز باید به آن آب دهیم تا رشد کند و پژمرده نشود،ممکن است کسی بگوید من تو را همیشه دوست دارم!ولی این را در عمل بایستی هروز ثابت کند و این کار آسانی نیست ،چون ما در جهانی که در آن زندگی میکنیم سرشار از حوادث گوناگون است که تاثیرات مختلفی روی روح و ذهن آدمی می گذارند و به عبارتی ما هر روز داریم امتحان می شویم که ببینیم چند مرد حلاجیم!

موفقیت دیگر در امور معنوی و اخلاقیات است اگر ما به خداشناسی واقعی برسیم ،حقیقت وجودی خودمان را نیز یافته ایم و این امر باعث می شود ما در زندگی خودمان وارد مرحله جدیدی  شویم و نتیجه این امر این است که به حقوق دیگران احترام می گذاریم،دزدی نمی کنیم ،به کسی ظلم و ستم نمی کنیم و حق کسی را نمی خوریم ،به نیازمندان کمک می کنیم و ...  در این صورت است که روح و دل ما آرامش واقعی را پیدا می کند.

در جلسه بعد ما راههای رسیدن به خداشناسی واقعی را بحث خواهیم کرد.