تبلیغات
دکتر احمدی کلته - سلسله مباحث روانشناسی

دکتر احمدی کلته

موفقیت در یک قدمی ماست!

چرا و چگونه؟

در زندگی دنبال چه می گردید؟ چگونه میتوان یک فرد موفقی در جامعه بود که در حد شعار نباشد؟فقر چیست؟و چرا ایجاد میشود؟اصلا فقر به چند دسته تقسیم میشود؟

-حال می خواهم به سوالات فوق پاسخ بدم من در زندگی دنبال یافتن حقیقت هستم تا به کمال برسم!کمال را در چه میبینم؟شکوفایی عقل.  

-حال ببینیم عقل چگونه شکوفا میشود؟ موقعی که ما به نحو احسنت از آن استفاده کنیم.و..

- فقر چیست؟و چرا ایجاد میشود؟  به نظر من این کلمه هیچ مفهومی ندارد چون...

-فقر چند دسته است؟  2 دسته یا عقلانی یا فیزیکی

-کدام مهمتر است؟   عقلانی .

_چرا؟ چون با عث ایجاد فقر فیزیکی میشود.

و...  که توضیحات بیشتر در موارد فوق در آینده داده خواهد شد ولی از شما میخواهم ابتدا نظرات خویش را بیان فرمایید. با تشکر دکتر احمدی کلتههمه پیوندها